Karta Podarunkowa


Regulamin kart podarunkowych ABCURODA.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej ABCURODA, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. Wydawca - EuMedia Justyna Bielawska Szymaniak z siedzibą w Łodzi, ul. Paderewskiego 26, 93-025, adres do korespondencji ul. Piotrkowska 270/109, 90-361 Łódź

b. Karta Podarunkowa bon towarowy w formie karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.abcuroda.pl oraz w wybranych punktach stacjonarnych. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,

c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,

d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,

e. Sklep stacjonarny ABCURODA- wybrane salony sprzedaży prowadzone przez Wydawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

f. Sklep Internetowy sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.abcuroda.pl oraz jej podstronach,

g. Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.

h. Numer Karty - indywidulny numer identyfikujący bon podarunkowy

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej

2. Regulamin dostępny jest:

a. w siedzibie Wydawcy;

b. w Sklepach stacjonarnych ABCURODA,

c. na stronie www.abcuroda.pl


§ 3

ZAKUP I WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Kartę Podarunkową można nabyć:

a. w salonach ABCURODA

b. zamawiając na stronie ww.abcuroda.pl

2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zasilenie kwotami (do wyboru): 50zł, 100zł, 150zł, 200zł lub 300zł.§ 4

1. Karta Podarunkowa może być użyta w Salonie ABCURODA bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.

2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 3 miesiące od dnia jej wydania.

3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.ZASADY KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH

§ 5

1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Salonie ABCURODA lub w Sklepie internetowym.

2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Salonach ABCURODA lub w Sklepie internetowym.

3. W Salonie ABCURODA Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu ABCURODA oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.

4. W Sklepie internetowym Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej w odpowiednim polu "Uwagi do zamówienia" przed złożeniem zamówienia.

5. Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową jednorazowo, do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.

6. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy wartość zasilenia na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, zarówno w sklepie stacjonarnym jak i dokonując zakupu przez Sklep Internetowy.

7. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość zasilenia na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych przepada i nie ma możliwości wykorzystania ich w późniejszym terminie.§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;

b. Karta została już wykorzystana;

c. jeżeli kwota zakupów przewyższa wartość Karty Podarunkowej, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 6;

d. upływu ważności Karty Podarunkowej.

2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.§ 7

1. Wartość środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej nie podlega oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.

2. Wartość karty podarunkowej ustalana jest przez Kupującego podczas zakupu za określoną kwotę, która widnieje bezpośrednio na Karcie Podarunkowej.

§ 8

1. Towary nabyte w Sklepie Internetowym ABCURODA z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w Salonach ABCURODA.

2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przez internet przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

3. Towary nabyte w Sklepach stacjonarnych ABCURODA z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, nie podlegają zwrotowi.

4. Reklamacje towarów wadliwych zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, odbywają się na zasadach ogólnych Salonów ABCURODA.§ 9

1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Salonach ABCURODA, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja" lub e-mailem na adres: sklep@abcuroda.pl .

2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Sklepy stacjonarne w których możesz wykorzystać Bon Podarunkowy znajdziesz w zakładce sklepy stacjonane : KLIKNIJ TUTAJ